Fysiotherapie De Ruiter is overgegaan naar FysioFaster

Op 1-11-2022 is onze  praktijk overgedragen aan FysioFaster.

Hierdoor is de toekomst van fysiotherapie in het Medisch Centrum in Hoogerheide geborgd.

Marlou Welten, Mieke de Ruiter en ergotherapeut Jochem Kuzee blijven werkzaam op de vertrouwde locatie.

Tevens wordt nu ook manuele therapie (Suzanne Withagen) en sportfysiotherapie (Bas Broosus) in het Medisch Centrum aangeboden.

Ons telefoonnummer is doorgeschakeld naar het secretariaat van FysioFaster.

U kunt ook rechtstreeks bellen naar hen om een afspraak te maken: 0164-612274

 

Samenwerking met Sense ergotherapie

Vanaf 1 oktober 2018 zijn we een samenwerking gestart met Jochem Kuzee van Sense ergotherapie.

Jochem heeft de afgelopen jaren een veelzijdige ervaring opgebouwd en zal ons vanuit de praktijk of bij de cliënten thuis ondersteunen bij gezondheidsproblemen, die het zelfstandig functioneren belemmeren.

Voor mensen met Parkinson(-ismen) is Inge Klijs beschikbaar.

Voor meer info: www.sense-ergotherapie.nl  tel. 06- 45 26 69 20

privacy

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk

Fysiotherapie de Ruiter is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:voor fysiotherapeutische zorgverlening;voor doelmatig beheer en beleid;

voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

Alle medewerkers binnen Fysiotherapie de Ruiter hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Fysiotherapie de Ruiter hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

 

Procedure bij aanmelden

U krijgt een e-mail met een link toegestuurd, als u zich bij ons telefonisch aangemeld heeft voor behandeling.

Daarmee komt u rechtstreeks op de aanmeldpagina, waar u in het patiëntenportaal direct een vragenlijst kunt invullen, ofwel met de aangeboden inlogcode (optie 2)

Uw antwoorden komen rechtstreeks in uw behandeldossier, wat veel tijdwinst oplevert in het eerste consult. Uw behandelend therapeut heeft daardoor meer tijd om u te onderzoeken en zo mogelijk een begin te maken met de behandeling

Het invullen werkt het best op een pc of laptop

Vooralsnog werkt de procedure via tablet of smartphone nog niet vlekkeloos.

Daar wordt aan gewerkt!