Samenwerking met Sense ergotherapie

Vanaf 1 oktober 2018 zijn we een samenwerking gestart met Jochem Kuzee van Sense ergotherapie.

Jochem heeft de afgelopen jaren een veelzijdige ervaring opgebouwd en zal ons vanuit de praktijk of bij de cliënten thuis ondersteunen bij gezondheidsproblemen, die het zelfstandig functioneren belemmeren.

Voor mensen met Parkinson(-ismen) is Inge Klijs beschikbaar.

Voor meer info: www.sense-ergotherapie.nl  tel. 06- 45 26 69 20

privacy

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk

Fysiotherapie de Ruiter is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:voor fysiotherapeutische zorgverlening;voor doelmatig beheer en beleid;

voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

Alle medewerkers binnen Fysiotherapie de Ruiter hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Fysiotherapie de Ruiter hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

 

De meest recente én effectieve methode voor Parkinsonpatiënten in de Brabantse Zuid-Westhoek

Sinds september 2017 is Mieke geschoold volgens de PWR! methode.

Het is een methode uit Amerika, die op een plezierige manier mensen met de ziekte van Parkinson  aanleert hoe men de dagelijkse bewegingen kan blijven uitvoeren.
De ziekte brengt o.a. traagheid en verstijving met zich mee.

Door de methode PWR! (Parkinson Welness Recovery) leert men een manier aan om in onderdelen deze houdingen en bewegingen aan te sturen tot het gewenste resultaat.

De methode is een mooie aanvulling in het behandelplan van de parkinsontherapeut.

 

Heup- en knieartrose vanaf 2018 in de basisverzekering

Ook in 2018 wordt het basispakket van de zorgverzekering uitgebreid.

Patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgen vanaf 1 januari 2018 de eerste 12 behandelingen met fysiotherapie of oefentherapie vergoed.

Bewezen effectief

Oefentherapie bij artrose van knie en heup is bewezen effectief.
Daarom adviseerde het Zorginstituut eerder al om deze behandeling in het basispakket op te nemen.
De vergoeding geldt voor maximaal twaalf behandelingen per periode van twaalf maanden.
In de praktijk is gebleken dat wekelijks een behandeling gedurende acht tot twaalf weken gemiddeld voldoende is om een patiënt de oefentherapie aan te leren.
Daarna kan de patiënt dit zelf in de thuissituatie of in de sportschool voortzetten.

LOOPTRAINING vanaf 2017 ruim vergoed

Goed nieuws! De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Schippers om fysiotherapie bij etalagebenen in de basisverzekering op te nemen. ClaudicatioNet heeft zich, samen met enkele partners waaronder het KNGF, al geruime tijd hiervoor ingezet en de nodige evidentie aangedragen. We zijn dan ook erg verheugd dat de eerste stap gezet is!

De minister kondigt op de site van het ministerie VWS het nieuws aan:
Voor mensen met zogenaamde etalagebenen in de 2e fase, pijn door vernauwde bloedvaten in de benen, komt fysiotherapie in het pakket. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) concludeerde in maart dat oefentherapie onder begeleiding (voldoende) effectief is in die 2e fase en in de meeste gevallen de voorkeur heeft boven vaatchirurgie. Voor deze groep patiënten bestaat vanaf 2017 aanspraak op 37 behandelingen verspreid over een jaar, daarbij worden dan ook de eerste 20 behandelingen vergoed. Hiermee verschuift zorg die in het ziekenhuis wordt verleend naar de fysiotherapie. Daarop zal de zorgverzekeraar moeten inkopen.

 

Meer informatie?

https://www.nationalezorggids.nl/zorgverzekering/nieuws/31317-schippers-wil-behandeling-etalagebenen-in-basisverzekering.html#.Vz7M6sssp-A.twitter

 

http://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/behandeling-voor-etalagebenen-komt-het-basispakket

Onderzoek naar het vergroten van beweeglijkheid en sensorische perceptie van de romp bij Parkinsonpatiënten

 

Mieke is geselecteerd om mee te werken aan een onderzoek van Michiel Bos, Geriatriefysiotherapeut. In het kader van zijn Master Geriatriefysiotherapie doet hij onderzoek naar: “Het vergroten van beweeglijkheid en sensorische perceptie van de romp bij Parkinsonpatiënten”.

Onderdeel van zijn onderzoek is een klinische studie naar de effectieve fysiotherapeutische interventies. Daarin wordt gezocht naar de beste aanpak bij patiënten in de latere fases omdat deze categorie door multi morbiditeit, cognitieve stoornissen en hoge leeftijd in kwantitatieve studies vaak uitgesloten wordt en zelden een behandelprotocol in zijn oorspronkelijke vorm kunnen afwerken.

Mieke draagt haar steentje bij aan het klinische gedeelte van deze studie vanwege haar expertise als Geriatriefysiotherpeut en Parkinsontherapeut.

Wij zijn erg benieuwd naar de resultaten van zijn onderzoek!

Mindfulness training voor mensen met een chronische aandoening

image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astrid zal weer een cursus mindfulness verzorgen voor mensen met een chronische aandoening. Tijdens deze cursus zullen o.a. oefeningen voor lichaamsbewustwording, aandacht, ontspanning en ademtechnieken aan bod komen.

De cursus zal gegeven gaan worden in groepen van maximaal 4 personen en vindt plaats bij ons in de praktijk (Duinhoefplein 7).

Cursusdata:

maandag van 11.30-12.30 uur, op 04, 11, 18 januari en 01 februari 2016

of

donderdag van 16.00-17.00 uur, op 04, 11, 18 en 25 februari 2016.

U kunt zich opgeven bij ons door te bellen naar 0164-614971.

Voor meer informatie kunt u ons uiteraard ook op bovenstaand nummer bellen.

Stoptober

 Stoptober, net als oktober maar dan zonder sigaretten!

Stoptober komt uit Engeland. Daar is in 2012 voor het eerst een campagne gevoerd om rokers 28 dagen (vier weken) te laten ervaren hoe een leven zonder sigaretten voor hen is. Vorig jaar werd Stoptober in Nederland gelanceerd. Ook hier was het een groot succes. Dit jaar biedt Stoptober je opnieuw de kans om in oktober 28 dagen te stoppen. Als jij je inschrijft en 28 dagen niet rookt, ben je succesvol. Dat is de boodschap van Stoptober.

Wat houdt meedoen in?

Door je in te schrijven en mee te doen aan Stoptober geef je jezelf een groot cadeau. Via de gratis app of e-mail, via Facebook en twitter én natuurlijk via radio en televisie word je ondersteund en aangemoedigd om 28 dagen niet te roken.

Meer informatie en aanmelden op www.stoptober.nl.